Recenzenci

Mirosław Chałubiński (Uniwersytet Zielonogórski)

Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Kazimierz Doktór
(Wyższa Szkoła Finansów w Warszawie)

Marek Gorzko (Akademia Pomorska)

Arkadiusz Jabłoński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Robert Janik (Institut für Sozialpädagogische Entwicklung und Europäische Integration e. V., Hamburg, Niemcy)

Zbigniew Kwieciński (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Irena Machaj (Uniwersytet Szczeciński)

Daniel Markowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Josef Matis (Akadémia ozbrojených sil gen. M.R.Štefánika, Słowacja)

Władysław Misiak (Uniwersytet Warszawski)

Wacław Osadnik (University of Alberta, Edmonton, Kanada)

John Parrish-Sprowl (Indiana University Purdue University, IUPUI, Indianapolis, USA)

Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)

Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Poznań)

Paul Steward (University of Strathclyde)

Irina Surina (Akademia Pomorska, Słupsk)

Piotr Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Janusz Sztumski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice)

Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)

Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Krzysztof Wielecki (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Wróblewski (Uniwersytet Śląski)

 

 

 

 

Procedura recenzowania: 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy